Stimulační skupinky pro rodiny s dětmi s PAS

Stimulační skupinky pro rodiny s dětmi s PAS

Ahoj holky a kluci,

už brzy se z vás stanou velcí školáci a půjdete do školy, kde vás bude čekat nová paní učitelka a noví kamarádi, ale i úplně nové prostředí. Můžete z toho mít trochu obavy, proto jsme pro vás připravili Stimulační skupinky, ve kterých se společně budeme připravovat na nástup do první třídy. Budeme hrát různé hry, zkusíme splnit zajímavé úkoly a především se společně připravíme na vše, co vás – velké školáky – může čekat J

Moc se na vás těšíme!

lektorky Janča a Eliška

Informace pro rodiče:

Pro děti je nástup do školy jedním z velkých mezníků. Pro dobré začlenění do školního prostředí a zvládání jeho nároků je potřeba mít schopnosti a dovednosti z různých oblastí na určitém vývojovém stupni. Děti s poruchou autistického spektra se často v oblastech jako je komunikace, sociální interakce, cílená pozornost a jiné vyvíjí odlišným způsobem, což mnohdy vede k potížím se začleněním se mezi spolužáky i k nezdaru ve školních dovednostech, což často následně negativně ovlivní postoj dítěte ke škole i spolužákům.

Stimulační skupinky chtějí vašim dětem v těchto oblastech pomoci. Jsou určeny pro děti s PAS ve věku 5 – 6/7 let před nástupem do školy nebo pro ty, které jsou v první třídě. Budeme zde nacvičovat dovednosti, které dětem pomůžou začlenit se mezi spolužáky a zvládnout nároky školy.

Práce  s dětmi bude rozdělena na individuální, která je vhodná pro děti, jež se nechají snadno vyrušit a jejich schopnost se soustředit je nižší, a skupinovou – v počtu dvou dětí. Skupinová setkání jsou pro děti, které se potřebují připravit na cílenou práci a zároveň na pobyt ve větším kolektivu dětí.

S dětmi budeme procvičovat cílenou spolupráci, rozvoj koncentrace, pozornosti,  schopnost řídit své chování, setrvání na pracovním místě,  a další pracovní návyky, které tvoří základní předpoklady pro zvládání běžných činností doma i v jiných, vámi užívaných prostředích.  Při nácvicích si děti vyzkouší i jednotlivé oblasti předškolního vzdělání – předmatematické představy, předčtenářské dovednosti, grafomotoriku, pohybové aktivity.

Na konci každé hodiny si pracovníci promluví s rodiči o jejím průběhu a možnostech dalšího procvičování v domácím prostředí.

Účast je pro klienty Sociálně aktivizační služby, Paspoint, z. ú. ZDARMA.

 

Doba a místo setkání

Setkání budou probíhat v prostorách Paspoint, z.ú. na adrese Anenská 10, 602 00 Brno. Budou se konat jednou za 14 dní vždy ve středu, dopoledne bude probíhat individuální práce s dítětem (od 9:30 a 11:00), odpoledne se bude konat (od 14:15) skupinová práce s dvěma dětmi. Celkem proběhne 10 setkání. Program je koncipován jako celek, jednotlivá setkání na sebe budou integrálně navazovat. Z hlediska účinku je proto důležité absolvovat celý program. Vzhledem ke kapacitním možnostem budou skupinky v zimním běhu otevřeny pro 8 dětí, a to: 4 děti do individuálních skupinek a 4 děti do odpoledních párových skupinek.

Stimulační skupinky bychom rádi nabídli všem dětem, program je však koncipovaný tak, že musíme přihlédnout k aktuálním možnostem každého. Podmínkou je, aby mělo dítě osvojené základní dovednosti (zvládlo změnu prostředí, cíleně alespoň krátce udrželo pozornost a spolupracovalo, bylo motivovatelné atp.). Vhodnost o zařazení do programu budeme konzultovat s kolegy, s nimiž spolupracujete. O zařazení rozhoduje rovněž pořadník vytvořený na základně posloupnosti vašich přihlášek. Pro děti, které nebudou z kapacitních důvodů přijaty v zimním běhu, budou zařazeny do běhu jarního. Zprávu o přijetí do stimulační skupinky obdržíte nejpozději do 4. 9. 2018
Lektorky:

Bc. Eliška Foltýnová

Mgr. Jana Kurfürstová

Kontakt: foltynova@paspoint.cz, tel. 777 097 563