Rozdělení

Rozdělení poruch autistického spektra

Dětský autismus

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje a řadí se mezi komplexní vývojové poruchy. Společným znakem jsou poruchy sociální interakce, problémy v oblasti verbální i neverbální komunikace a narušená schopnost představivosti, která se projevuje neobvyklými nebo omezenými, mnohdy stereotypními aktivitami nebo zájmy. Svět je pro člověka s touto diagnózou skládankou, jejíž díly do sebe nezapadají. Naučené dovednosti nezvládá aplikovat v nově vzniklých situacích běžného života.


Atypický autismus

Objevuje se po dosažení tří let věku dítěte nebo nenaplňuje všechny tři okruhy diagnostických kritérií. Lidé s atypickým autismem mají některé oblasti vývoje méně narušeny než lidé s klasickým autismem. Může se jednat o lepší sociální či komunikační dovednosti nebo chybí stereotypní zájmy.


Rettův syndrom

Vyskytuje se pouze u žen. Příčina syndromu je genetická. Raný vývoj je normální do 6., maximálně 18. měsíce. Pak nastává období stagnace a regrese, během kterého dítě ztrácí pohybové, jazykové i poznávací dovednosti. Zvláště charakteristická je ztráta funkčních pohybů ruky.


Aspergerův syndrom

Lidé s Aspergerovým syndromem dávají přednost osamělým aktivitám a komunikují zvláštním způsobem. Typické jsou zvláštní zájmy obsesivního charakteru (např. studování jízdních řádů, telefonních seznamů, sledování určitých televizních programů …). Mají velkou slovní zásobu a udivují přesnou a komplexní odbornou terminologií. Nedovedou však definovat význam některých slov, ani je používat správně ve větě. Sociální naivita, důsledná pravdomluvnost, šokující poznámky, se kterými se děti nebo dospělí obrací na neznámé osoby, patří rovněž k charakteristickým projevům Aspergerova syndromu.  Jedinci jsou neobratní, mají problémy naučit se jezdit na kole, plavat, bruslit, lyžovat. Intelekt bývá zachován, někdy výrazně nadprůměrný.


Dezintegrační porucha

Po období normální vývoje dítěte, které trvá minimálně dva roky, nastává z neznámé příčiny regres v doposud nabytých schopnostech. Vývoj je prokazatelně v normě ve všech oblastech, tzn. že dítě ve dvou letech mluví v krátkých větách, přijímá a iniciuje sociální kontakt, gestikuluje, je přítomna napodobivá a symbolická hra. Nástup poruchy je udáván mezi druhým a sedmým rokem věku, nejčastěji se objevuje mezi třetím a čtvrtým rokem. Zhoršení stavu může být náhlé nebo může trvat několik měsíců a je vystřídáno obdobím stagnace. Dítě se zhorší v komunikačních a sociálních dovednostech, často nastupuje chování zcela typické pro autismus. Po tomto období může, ale také nemusí, nastat opětovné zlepšování dovedností.