Nácviky sociálních dovedností pro děti ve věku 10 – 14 let – skupinové

OSTATNÍ (Pro rodiče, děti a jiné)

Více

Na vyžádání

Tyto nácviky jsou určeny pro děti, které prošly individuálními Nácviky sociálních dovedností. Zároveň je nezbytné, aby lektorky skupinové nácviky u dítěte doporučily. Nácviky sociálních dovedností jsou určeny primárně pro děti ve věku 10-14 let s vysoce funkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem. V případě, že Vaše dítě nepatří do této věkové kategorie, je nutno konzultovat možnosti s lektory. Jedna lekce trvá cca 45minut (základní balík = 10 lekcí 1x za týden). Platba je provedena při prvním nácviku, a to za celý kurz najednou. Nácviky probíhají formou kroužku, není tudíž možné zameškané lekce nahrazovat.

  • témata jsou probírána formou her, práce s pracovními listy, rozboru textových ukázek; důraz je kladen na společnou diskuzi a především na přehrávání modelových situací a společenských rolí,
  • témata a forma nácviků jsou volena dle potřeb účastníků a dle úrovně jejich sociálních dovedností.

Tematicky jsou lekce zaměřeny na:

  • emoce a jejich zvládání (rozpoznávání emocí na ostatních, schopnost empatie, seberegulace vlastních emocí),
  • interakce s druhými lidmi (adekvátní navazování kontaktu, pravidla konverzace, vhodná konverzační témata, řešení problémových situací – asertivita, kompromisy, vhodné komentáře, komplimenty, omluva, sarkasmus, kritika, první dojem, apod.),
  • rozvíjení verbálních i neverbálních komunikačních dovedností,
  • orientace v běžných společenských situacích školáků,
  • sebereflexe, rozvoj osobnosti, apod.

Ceník: lekce 290,-

Bližší informace a kontakty Vám zprostředkuje Mgr. Klára Geislerová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz

Níže uvedené obchodní podmínky neplatí pro tuto službu.