Vzdělávání dětí s autismem I – začátečníci

MŠMT

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

Tento kurz nabízí kombinaci teoretického vhledu do problematiky autismu a strukturovaného učení, náhledu do chodu autistických tříd i vyzkoušení si, jak s dětmi s autismem pracovat s podporou zkušených lektorů. Výstupy kurzu jsou tak pro účastníky lépe přenositelné do vlastní práce. Kurz je vhodný pro začínající i zkušené pedagogické pracovníky nebo poradenské pracovníky.

 

Počet vyučovacích hodin: 20 – rozděleno do 3 dnů

 

Organizace kurzu:
1. den – 9:30 – 18:00 – Teoretická a teoreticko-praktická přednáška, příprava na praktická cvičení
2. den – 8:30 – 15:00 – Aktivity ve třídách pod vedením lektorů, práce ve skupinách
3. den – 8:30 – 11:30 – Diskuze a hodnocení aktivit ve třídách

 

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci (pedagogové, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé, řídící pracovníci škol) z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9, rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Naučit pedagogické pracovníky aplikovat metodiku strukturovaného učení při vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS). Správně využít dostupné nástroje speciálně pedagogické diagnostiky k ohodnocení schopností, vědomostí a dovedností žáků s PAS, které lze využít při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Využít metodiku strukturovaného učení při nácviku funkční komunikace, sebeobsluhy a volnočasových aktivit. Seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi zvládání náročného chování žáků s PAS.

Součástí kurzu je přímá práce s dětmi, pořízení videozáznamů, na jejichž základě bude vyhodnocena. Po přímé práci s dětmi vypracují frekventanti závěrečnou zprávu, ve které popíší svou práci. Naučí se zaznamenávat práci s žáky, vyhodnocovat záznamy a na jejich základě vytvořit osnovu pro individuální vzdělávací program.

 

Program:

  • Žáci s poruchami autistického spektra (PAS) – obecná problematika PAS, etiologie, výskyt, klasifikace, kazuistiky,…
  • Vzdělávání žáků s PAS – specifika přístupu při vzdělávání dětí a žáků s autismem, školská legislativa, metodika strukturovaného učení.
  • Aplikace metodiky strukturovaného učení při vzdělávání žáků s PAS – v jednotlivých třídách je prezentována metodika strukturovaného učení, konkrétní postupy využívané pro jednotlivé žáky, workshop je realizován ve skupinách
  • Práce ve třídách s edukačně hodnotícím profilem (EHP), zhodnocení výstupů a jejich konkretizace pro budoucí postup ve vzdělávání, tvorba zprávy.
  • Strukturované učení v jednotlivých oblastech vzdělávání – nácvik práce s dítětem, osvojení si obecných principů práce s žáky s PAS v praxi.
  • Závěrečné prezentace zpráv účastníků, konzultace a diskuse s lektory, využití získaných poznatků v praxi jednotlivých frekventantů.

 

Cena: 3.800,-

Kurz probíhá ve spolupráci s Mateřskou školou, základní školou a praktickou školou Brno, Štolcova, p.o. v jejích prostorách na adrese Marie Hübnerové 1 (Brno-Řečkovice).