Nácviky sociálních dovedností pro děti ve věku 6 – 9 let – skupinové

OSTATNÍ (Pro rodiče, děti a jiné)

Více

Na vyžádání

Tyto nácviky jsou určeny pro děti, které prošly individuálními Nácviky sociálních dovedností. Zároveň je nezbytné, aby lektorky skupinové nácviky u dítěte doporučily. Nácviky jsou určeny primárně pro děti ve věku 6-9let s vysoce funkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem. V případě, že Vaše dítě nepatří do této věkové kategorie, je nutno konzultovat možnosti s lektory. Jedna lekce trvá cca 45minut (základní balík = 10 lekcí 1x za týden). Platba je provedena při prvním nácviku, a to za celý kurz najednou. Nácviky probíhají formou kroužku, není tudíž možné zameškané lekce nahrazovat.

  • témata jsou probírána formou her, společné diskuze, práce s pracovními listy, sledování a rozboru videonahrávek; klíčovou aktivitou je přehrávání modelových situací a rolí v rámci skupiny,
  • témata a forma nácviků jsou volena dle potřeb účastníků a dle úrovně jejich sociálních dovedností.

Tematicky jsou lekce zaměřeny na:

  • zvládání vlastních emocí, rozpoznávání emocí ostatních lidí, vhodné reakce na emoce druhých,
  • navazování kontaktu, seznamování, pravidla úspěšné konverzace, požádání o informaci,
  • rozvoj verbálních i neverbálních komunikačních dovedností (adekvátní hlasitost řeči, skákání do řeči, použití neverbálních signálů – důraz na mimiku a gestiku,…),
  • orientace v základních společenských pravidlech,
  • asertivita, kamarádství, pochvaly, vhodné komentáře, omluva, apod.

Ceník: lekce 290,-

Bližší informace a kontakty Vám zprostředkuje Mgr. Klára Geislerová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz

Níže uvedené obchodní podmínky neplatí pro tuto službu.