Nácvik počítání u žáků s PAS s důrazem na matematickou gramotnost

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 16

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci základních škol zřízených dle §16 odst. 9 (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství.

Obsah kurzu je zaměřen na: žáci s PAS s přidruženým mentálním postižením na ZŠ

Cíl kurzu: Seznámit a naučit pedagogické pracovníky používat nové strategie při rozvoji matematické gramotnosti žáků s PAS. Vysvětlit příčiny problémů v oblasti rozvoje akademických dovedností a specifika výuky počítání u žáků s PAS, projevy a možnostmi kompenzace tohoto handicapu s pomocí vizuální podpory a motivačních pobídek. Naučit pedagogy hledat inovativní přístupy při rozvoji matematické a základní finanční gramotnosti a využívat přitom strukturované učení. Pedagogové budou vědět, jak vytvořit a přizpůsobit pomůcky pro potřeby žáka s PAS. Zdůraznit preventivní aspekty metodiky vzdělávání s ohledem na úspěšnost žáka a pozitivní motivaci.

Program:

  • Žák s poruchou autistického spektra, uplatňování metodiky strukturovaného učení, zvláštnosti chování, odlišnosti v komunikaci, v přijímání a vyhodnocování informací. Principy strukturovaného učení – aplikace strukturovaného učení do vzdělávacího procesu.

  • Předpoklady pro učení se počítání, pracovní návyky jako předpoklad nácviku počítání. Metodika nácviku počítání – uplatnění vizuální podpory a struktury činností, náměty pro nácvik počítání. Zásady pro nácvik počítání.

  • Metodická řada nácviku počítání. Důraz na matematickou gramotnost a její rozvoj v co nejvyšší možné míře vzhledem k individuálním možnostem žáka s PAS.

  • Rozvoj finanční gramotnosti v souvislosti s nácvikem počítání v co nejvyšší možné míře vzhledem k individuálním možnostem žáka s PAS. Rozvoj funkčního čtení, psaní a komunikace s vizuální podporou jako podpora budování matematické gramotnosti.

  • Dělení pomůcek využívaných při nácviku počítání; důraz na strukturu a vizualizaci pomůcek, individuální aspekty při výrobě pomůcek, náměty pro výukové aktivity.

  • Používané strategie při výrobě pomůcek. Konkrétní realizace účastníkem vybrané pomůcky.

Cena: 3.400,-