Inkluzivní vzdělávání žáků s PAS v základní škole, rozvoj sociálních dovedností a zvládání náročného chování

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 16

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci základních škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství, školní psychologové a školní speciální pedagogové.

Obsah kurzu je zaměřen na: žáci s PAS na základní škole

Cíl kurzu: Seznámit pedagogické pracovníky se specifiky vzdělávání žáků s PAS při inkluzivním vzdělávání v základní škole, seznámit pedagogy se specifickými metodami a postupy při vzdělávání žáků s PAS a jejich zapojení do kolektivu spolužáků. Účastníci budou seznámeni s různými hravými formami nácviků sociálních dovedností:  tematické společenské i pohybové hry, přehrávání modelových situací, sledování a rozbor videí, práce s pracovními listy, s obrazovými scénáři, sociálními příběhy a konverzací v komiksovém formátu. Dále se seznámí s příčinami, projevy a možnostmi řešení náročného chování žáků s PAS na ZŠ. Naučí se systematickému postupu při řešení náročného chování těchto žáků. Budou si vědomi preventivních aspektů metodiky vzdělávání.

Program:

  • Úvod do problematiky poruch autistického spektra (PAS).
  • Příprava pedagogů na práci s žáky s PAS.  Formální stránka společného vzdělávání. Konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení. Spolupráce s rodinou.

  • Jednotlivé dílčí metody a postupy při vzdělávání žáka s PAS.
  • Metodika strukturovaného učení – příklady společného vzdělávání v základní škole, ukázky využívaných pomůcek a dalších výukových prostředků. Instruktážní videoukázky s příklady vzdělávání žáků s PAS.

  • Deficit sociálních dovedností v jednotlivých oblastech s důrazem na sociální chování a komunikaci. Rozvoj verbálních i neverbálních komunikační dovednosti u těchto žáků. Emoce a jejich zvládání. Uplatňování naučených dovedností v interakci s druhými lidmi, společenská pravidla.

  • Strategie nácviku sociálních dovedností, využití specifických pomůcek. Jednotlivé metody a formy nácviku.  Konkrétní ukázky pomůcek. Motivace a její význam při rozvoji sociálních dovedností u žáků s deficitem sociálních dovedností.
  • Výchova a vzdělávací intervence jako zdroj možných problémů v chování u žáků s PAS na ZŠ . Popis náročného chování, kritéria a kategorie náročného chování, vliv věku a přidružených poruch na obraz náročného chování žáků s PAS na ZŠ.
  • Strategie modifikace chování – obecně platný algoritmus postupu při řešení náročného chování žáků s PAS. Zohlednění všech aspektů majících vliv na náročné chování žáků s PAS. Realizace funkční analýzy chování. Preventivní postupy s dlouhodobým efektem. Možné postupy eliminace náročného chování, právní aspekty, komunikace se zákonnými zástupci, krizové plány.

Cena: 3.400,-